Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Současnost mateřské školy ve Šluknově

Zřizovatelem Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace je město Šluknov, které formou ročního rozpočtu financuje její provoz. Mateřská škola zajištuje předškolní vzdělávání dětí celkem ve třech budovách, a to ve dvou v centru města v blízkosti náměstí ve Svojsíkově ulici a pak v Žižkově ulici v sousedství místního panelového sídliště.

Obě instituce (město a školka) spolu vzájemně spolupracují, a to zejména v oblasti údržby, zkvalitňování stávajícího prostředí mateřské školy, ať již formou modernizace a zefektivňování vytápění, nebo formou zajištění technického dohledu nad realizovanými stavebními úpravami či získávání cest k financování projektů formou dotací apod. Spolupráce funguje i v oblasti kulturní, a to při pořádání společných akcí jako je například vánoční rozsvěcení stromu, masopustní průvod, aj.

Mateřská škola je v současné době zapojena do dotačního programu "Šablony II pro Mateřskou školu Šluknov" (z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" pod záštitou MŠMT ČR, EU, ESIF), kterým MŠ navázala na úspěšně realizovaný projekt "Šablon I". Prostřednictvím tohoto programu mateřská škola financuje například vzdělávání učitelek, akce školy, nákup učebních pomůcek apod., ale zajišťovala i pracovní pozici chůvy u dvouletých dětí v MŠ, a nadále zajišťuje pracovní pozici školního asistenta.

V roce 2020 získala škola navíc i příspěvek na vzdělávání cizinců v rámci rozvojového programu "Podpora vzdělávání cizinců ve školách", který pro období kalendářního roku 2020 vyhlásilo MŠMT ČR.

Ve školním roce, v období od začátku září 2020 do konce června 2021, je škola nově zapojena do projektu známým pod názvem "Obědy do škol" (z Operačního programu „Potravinové a materiální pomoci“ spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR).

Velice si ceníme dobré spolupráce se zákonnými zástupci dětí a s přáteli školy. Myslí na dobro všech dětí v mateřské škole. Jejich pomoc spočívá například ve finančních příspěvcích formou sponzorských darů, v malých dárcích k Vánocům, v pomoci při drobných opravách, ve spolupráci při realizacích akcí, zajištění prostor pro akce školy, v roce 2020 jsme získali pro mateřskou školu například dvě čističky vzduchu od firmy Plaston apod.

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (https://www.msmt.cz/file/45304/), vytváří mateřské školy svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Náš ŠVP nese název "Český rok – tradice a současnost". Běžné třídy pro svou práci užívají stejného názvu i pro třídní vzdělávací program (TVP), speciální třída má vytvořen svůj program zohledňující potřeby dětí, a to TVP "Není špatného počasí, pouze špatného oblečení". Nejmladší děti pracují v rámci TVP "Žabičky", který je přizpůsoben jejich věku, možnostem, schopnostem a dovednostem. Součástí ŠVP MŠ Šluknov jsou i přílohy: "Minimální program prevence proti sociálně patologickým jevům", "Inkluze vietnamských dětí" a "Zelená školka". Blíže již v úplném znění ŠVP. Školní vzdělávací program mateřské školy "Český rok – tradice a současnost" najdete k prostudování zde.