Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Zápis nových dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Zápis pro školní rok 2021-2022 proběhně dne 4. 5. 2021 – bližší informace v záložce "DOKUMENTY" - "ÚŘEDNÍ DESKA".

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

MŠ neumožňuje užívání dětských plen, ani dudlíků. Výjimku lze udělit, po doložení potvrzení od lékaře dítěte, případně školského poradenského zařízení.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu  k předškolnímu vzdělávání (od 2. května do 16. května) pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů, oznámením na webových stránkách mateřské školy, na vývěsce města, ve Šluknovských novinách apod.

Ředitelka školy dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců. Žádost o přijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci dětí v den zápisu v mateřské škole nebo si ji mohou vytisknout z webových stránek školy a vyplněný formulář odevzdat v den zápisu v mateřské škole. Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě bezkontaktního zápisu do MŠ ředitelka školy spolu s kritérii pro přijímání do MŠ blíže specifikuje požadavky k doložení totožnosti žadatele, dítěte a jeho očkování apod.

Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  2. Vyjádření lékaře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
  3. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem,
  4. Dohodu o docházce dítěte do mateřské školy,
  5. Zmocnění k předávání dítěte.
  6. V případě bezkontaktního zápisu do MŠ pak zákonný zástupce doloží kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu dítěte, příp. čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.