Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Budoucnost mateřské školy ve Šluknově

Plány do budoucna směřují v oblasti předškolního vzdělávání v naší mateřské škole zejména k jeho zkvalitňování, což je logicky spojeno i s možnostmi zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných učitelek, učitelů, chův, asistentů pedagogů, školního asistenta, ale také personálu provozního, jejich dalšího vzdělávání a vzájemné spolupráce v podnětné a klidné atmosféře.

Po úspěšném zprovoznění třídy pro dvouleté děti již nějaký čas diskutujeme i o možnosti zřízení třídy pro předškolní děti, což mj. souvisí i s vývojem populační křivky počtu dětí daného věku, ale i s projeveným zájmem ze strany rodičů. Zákonní zástupci dětí jsou pro nás důležitým partnerem na této cestě. Naše vzájemná komunikace založená na základech spolupráce, důvěry a porozumění, má i do budoucna přinášet své plody ve formě kvalitně připravených předškolních dětí pro vstup do školy základní.

V oblasti materiálního a hmotného zajištění nadále hodláme školu vybavovat moderními učebními pomůckami a hračkami, budeme zvelebovat celé její prostředí. Plánujeme mj. rekonstrukci školní zahrady a její vybavení herními prvky ve Svojsíkově ulici, oplocení školních zahrad. Výhledově nás čeká například modernizace kotelny v Žižkově ulici, aj. V průběhu školního roku, ale zejména v době omezení či přerušení provozu MŠ, vždy probíhají obvyklé práce na běžné údržbě budov a pozemků školy, ale i větší rekonstrukce, stavby a opravy. V tomto směru je pro nás stěžejním partnerem zřizovatel mateřské školy – město Šluknov.

Mateřská škola vychází z aktuálně realizovaného a dál plánuje i v budoucích letech vstup do projektů z vypisovaných dotačních programů, jejichž vyhlášení, podmínky a možnosti, již nyní pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Škola je otevřená jakékoliv smysluplné spolupráci s dalšími subjekty, které povedou ke zkvalitnění předškolního vzdělávání ve Šluknově.