Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici

Dochované záznamy v kronikách mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou zde působící byla paní Magda Smrčková. Zapsáno bylo tenkrát do MŠ celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla od počátku otevřena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan ředitel – František Šeda.

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici

Po skončení 2. světové války byl v roce 1948 vydán tzv. Zákon o jednotné škole. Došlo k celkovému rozvoji mateřských škol a jeslí. Tento zákon zařadil předškolní vzdělání do vzdělávacích institucí. Docházka do MŠ však zůstala i nadále nepovinnou.

V roce 1950 byla školka ve Šluknově přestěhována do Leninovy ulice 355 (dnešní Svojsíkova 355 – horní budova), a to již s celkovým počtem 60 zapsaných dětí. Školka fungovala v celodenním provozu a vedla ji paní ředitelka Vlasta Svárovská. Práce učitelek byla velmi náročná, proto zde vedle pedagogů pracovaly i tzv. pěstounky. Kvalita jejich skvěle odváděné práce byla oceněna již ve školním roce 1952-1953, kdy se MŠ umístila na 6. místě v soutěži o nejlepší školku v okrese.

Školní rok 1953-1954 byl spojen s nárůstem počtu zapsaných dětí na 90 a s tím spojeným stěhováním do sousední budovy. Sídlo školky a všechna (nyní již tři) oddělení tak byla přemístěna do budovy ve Svojsíkově ulici č. p. 352. Původní budova s č. p. 355 byla krátce prázdná a časem byla zapůjčena místní Charitě. Ovšem se vzrůstajícím zájmem ze strany rodičů o umístění dětí do školky byla MŠ již ve školním roce 1956-1957 opětovně rozšířena zpět i do této budovy, kde vzniklo jedno další nové oddělení.

Změny přinesl i školní rok 1959-1960, kdy ve Šluknově vznikla škola pedagogická. Mateřská škola se stala tzv. cvičnou školou, kam studující děvčata docházela pravidelně jednou týdně na zkušenou. Nejprve absolvovala náslechy, později se (pod vedením zkušených učitelek) věnovala i přímé pedagogické práci s dětmi.

Mateřská škola měla od počátku své existence mnoho strategických partnerů. Mezi ty nejvýznamnější patřily národní podniky Benar, Bytex, Centroflor, Český svaz žen, Floratex, Komunální podnik, Mistrovská lesnická škola, Potraviny, útvar Požární stráže, Technolen, TOPOS a Stavební podnik. Tyto podniky připravovaly pro děti různé zajímavé akce, podílely se také na modernizaci a renovaci školy. Mateřská škola zase pořádala různá vystoupení k příležitosti oslav nebo významných událostí (vystoupení k MDŽ, vánoční vystoupení, doprovodné hudební a taneční programy apod.).

Až do roku 1965 byla celorepublikově kvalita předškolního vzdělávání na vzestupu. Dbalo se zejména o rozvoj estetické a dramatické výchovy. Vycházela celá řada odborných publikací, metodik a podpůrného materiálu, krerými byly všechny mateřiny pravidelně zásobovány.

Léta 1965-1975 přinesla typický socialistický přístup. Socialistická ideologie se promítla i do obsahu předškolní výchovy. Vzdělávací programy všech MŠ byly stejné (uniforomní) a neodrážely tak odlišnosti školek ve městě nebo na venkově, malých a velkých apod..

Zásadní změny přinesl v celkové struktuře školství rok 1976. Mateřská škola sice zůstala nadále nepovinnou a byla zřizována pro děti od 3 do 6 let, ale povinné základní vzdělávání (od 6 do 15 let) se nově dělilo na 5leté prvostupňové a 4leté druhostupňové, kdy bylo možné dál navázat středoškolským studiem zakončeným výučním listem nebo maturitou. Povinná školní docházka byla v té době prodloužena na 10 let. 

V souvislosti se strukturálními změnami a zvyšujícími se nároky na vzdělávání v ZŠ pak vznikl jeden (poslední) rok v MŠ jako povinný. Děti se již učily základům čtení, psaní a počítání. Později se však ukázalo, že tento razantní a předimenzovaný přístup vedl v mnoha případech k přetěžování dětí předškolního věku. Poukázal na jejich celkovou nezralost, na nepřipravenost pro takovou práci, což se bohužel neblaze odrazilo i v psychice některých z nich. Tyto zásadní poznatky vedly k dalšímu hlubšímu zamyšlení nad strukturou předškolního vzdělávání.

Ohlédnutím do historie zjistíme, že vývoj systematického předškolního školství procházel velkými změnami od pečovatelského přístupu o dítě k organizované výchovné činnosti. Postupně vznikaly propracované osnovy se stanovením pevného režimu dne. Obsahy osnov se stále měnily, vyvíjely. Zvyšovala se jejich náročnost a výchova se dostávala téměř na úroveň výuky. Činnosti byly dále členěny do výchov – rozumové, výtvarné, hudební, tělesné a mravní...

Po převratu v roce 1989 navázala předškolní pedagogika na zkušenosti období Reformního hnutí, jež vedlo k přijetí osobnostně orientovaného cíle předškolní výchovy. Otevřela se cesta k alternativní výchově a vzdělávání. Vzrostl zájem o individuální přístup k dítěti. Došlo také k rozvoji práce s dětmi s potřebou speciálních přístupů. V roce 1998 bylo v naší mateřské škole zřízeno jedno nové oddělení, tzv. speciální třída pro děti s vadami řeči a příp. pro děti s tělesným postižením. Zvýšená pozornost počala být věnována i výchově multikulturní. 

Mateřské školy ve Šluknově a blízkém okolí postupně vznikaly a zanikaly. Podle potřeby a vytížení provozu byly postupně slučovány v jeden celek. Poslední změna proběhla v roce 2003. Od ledna 2003 patří tedy i MŠ v Žižkově ulici pod jedno ředitelství, které doposud sídlí ve Svojsíkově ulici 352.